Strategi for studiemiljø

AAU's strategi for studiemiljø

Studiemiljørådet har i foråret 2017 arbejdet på at udarbejde en ny strategi for studiemiljø. Strategien er udarbejdet med udgangspunkt i resultaterne fra den seneste studiemiljøundersøgelse (2016) og indeholder følgende tre overskrifter, som der skal arbejdes fokuseret med:

  • Studiearbejdspladser
  • Digital understøttelse af læring
  • Kommunikation med de studerende

De ovennævnte overskrifter udgør strategiens tre arbejdsområder. For hvert arbejdsområde blev der nedsat en taskforce, som har været udgjort af medlemmer fra ledelsen, undervisere, andre ansatte og ikke mindst studerende. I løbet af 2017 har taskforcene igangsat omfattende undersøgelser og resultatet af disse kan læses i taskforcenes rapporter, der kan findes via nedenstående links. Der vil i 2018 arbejdes videre med taskforcenes anbefalinger. 

Du kan læse mere om de tre taskforces samt finde deres rapporter her:

Taskforce for studiearbejdspladser

Taskforce for digital understøttelse af læring 

Taskforce for kommunikation med de studerende

Du kan læse den samlede strategi for studiemiljø her:

AAU's strategi for studiemiljø

AAU's strategy for the study environment

Prorektor: Studiemijløet på AAU

Prorektor for uddannelse, Inger Askehave, udtaler følgende om studiemiljøet på Aalborg Universitet:

”Det, der kendetegner et godt studiemiljø, er, bl.a. nogle gode rammer, som man som studerende kan udfolde sig indenfor. Rammerne spænder vidt - lige fra undervisningslokaler og udsmykningen på gangene til de sociale og psykiske sammenhænge, som studerende indgår i. På Aalborg Universitet bruger vi bl.a. Studiemiljørådet til at mødes på tværs af studier - og studerende og ansatte i mellem - for at sætte fokus på, hvordan vi skaber et så godt og inspirerende studiemiljø som muligt. Derudover er Aalborg Universitets læringsmodel - med problem- og projektbaseret læring (PBL) - i høj grad med til at skabe rammerne for et godt socialt studiemiljø, da gruppearbejdet og den problembaserede læringsform bringer de studerende sammen på en helt unik og meget intensiv måde. Det fører ofte til nye venskaber og oplevelser og kan i den grad bidrage til det gode studieliv.”

AAU's strategi: "Viden for Verden"

Der er fokus på fastholdelsen og udviklingen af et attraktivt studiemiljø på Aalborg Universitet, hvilket bl.a. ses i universitetets strategi for 2016-2021 ”Viden for Verden”. I strategiens indsats 8.1 står der følgende målsætning for studiemiljøet på Aalborg Universitet:

”Der udvikles et attraktivt og læringsunderstøttende studemiljø med en velfungerende central organisering af studiemiljøarbejdet som et supplement til de decentrale studiemiljøinitiativer, der kan sikre de studerendes aktive inddragelse i udformningen af studiemiljøet på tværs af universitetet.”

Her kan du læse mere om AAU's strategi Viden for Verden

Aalborg Universitets udviklingskontrakt

Studiemiljø indgår som et målepunkt i Aalborg Universitets Udviklingskontrakt, der er en treårig kontrakt, som indgås med uddannelses- og forskningsministeren. Målepunkterne i udviklingskontrakten er fastsat på områder, hvor både ministeren og universitetet har interesse i at skabe fremdrift og forbedringer. I kontrakten for 2015-2017 er det målet, at 80 % af de studerende på Aalborg Universitet ved en central måling i 2016 tilkendegiver, at de trives på deres uddannelser.

Læs mere om Udviklingskontrakten.

Undervisningsmiljøloven

Aalborg Universitet skal efterleve Undervisningsmiljøloven.