Studiemiljødag

Udskydelse af Studiemiljødagen  

For at undgå spredning af Coronavirus er det besluttet, at større arrangementer på AAU skal udskydes. Det betyder bl.a., at Studiemiljødagen d. 26. marts udsættes til et endnu ukendt tidspunkt.

Vi er meget glade for den store tilslutning, der har været til Studiemiljødagen. Vi håber derfor på ligeså stor opbakning, når der er fastsat ny dato for Studiemiljødagen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTPONEMENT OF THE STUDY ENVIRONMENT DAY

In order to avoid the spread of Coronavirus, it has been decided to postpone major events at AAU. Amongst other things, this means that The Study Environment Day on 26 March is postponed until further notice.

The registration for The Study Environment Day has been most positive, which we were very happy about. We therefore hope for just as much support for the event when the new date has been set.

De seneste år har Studiemiljørådet været vært for en Studiemiljødag, hvor studerende inviteres til en inspirerende dag i det gode studiemiljøs tegn. 

(English version below)

STUDIEMILJØDAGEN 2020 – DET GODE STUDIELIV! 


Kom og få nye, brugbare værktøjer, når AAU’s Studiemiljøråd d. 26. marts kl. 14.30-20.00 sætter spotlight på det gode studieliv for både nye og erfarne studerende.

Gennem oplæg og workshops kan du fx få svar på spørgsmål som:

 • Hvordan holder du en sund balance mellem studiet og resten af dit liv?
 • Hvordan undgår du, at pres bliver til stress?
 • Hvordan bevarer du motivationen i både med- og modvind?
 • Hvordan håndterer du forskelligheder og uenigheder i studiegruppen?

Vi holder desuden Idé-caféen åben i løbet af dagen, hvor du kan give dine input til, hvordan AAU kan understøtte det sociale studiemiljø og det gode studieliv.  

Du går fra dagen med ny viden, inspiration og ømme lattermuskler, når impro comedy gruppen KOSMONAUTERNE som afslutning sætter en komisk krølle på ”det gode studieliv”.  

I løbet af dagen serveres der kaffe, kage og aftensmad. Studiemiljørådet er desuden vært ved den første sodavand/øl, når baren åbner.  

Arrangementet afholdes på Fredrik Bajers Vej 7 A+B, Aalborg Øst.  

Tag dine medstuderende i hånden eller kom alene – dagen er for alle. Der er begrænset antal pladser, så: 

snup din plads allerede i dag via dette link

 • +

  PROGRAM FOR STUDIEMILJØDAG PÅ AAU

   

 • +

  WORKSHOPS OG IDÉCAFÉ

  På studiemiljødagen kan du vælge to af de følgende fem workshops eller et besøg i Idécaféen: 
   

  Konfliktforebyggelse og – håndtering 
  v/ psykolog Eva Andersen, Studenterrådgivningen

  Hvad kan der gøres for at skabe de bedste mulige forudsætninger for samarbejdet i projektgruppe, og hvad kan der stilles op, når uenigheder udvikler sig og skaber en konfliktfyldt stemning, som truer et konstruktivt samarbejde? På denne workshop får du redskaber, der i princippet kan bruges i alle situationer, hvor konflikt er under udvikling eller allerede tilstede. 
   

  Håndtering af pres på studiet 
  v/ psykolog Jonas Nilsson, Studenterrådgivningen

  De fleste studerende oplever sig indimellem så presset på studiet, at oplevelsen af stress sniger sig ind i dagligdagen. Denne workshop vil præstere forslag til dels at forebygge, at presset opleves for stort, dels at vise forskellige redskaber til at håndtere situationen, når den er blevet uhåndterbar. 
   

  Study/life-balance 
  v/ AAU Studievejledning 

  Savner du overskud? Afprøv 3 konkrete værktøjer, som kan bruges uafhængigt af hinanden. Få hjælp til at planlægge, få styr på dine opgaver og nå dine mål.  


  MOTIVATION, ARBEJD MED DET IKKE MOD DET 
  V/ AAU STUDIEVEJLEDNING 

  Du får en kort introduktion til den nyeste forskning inden for motivationsteori, og derefter laver vi nogle relevante øvelser med baggrund i forskningen, så du kan blive klogere på, hvad der motiverer dig. Du kan bruge den viden til at motivere dig selv, når du ikke føler dig motiveret og laver for mange overspringshandlinger. 
   

  Bliv klogere på din rolle i gruppen 
  v/ AAU Karriere 

  Du kender det sikkert godt. Nogle grupper fungerer fantastisk, andre knap så godt.  Men hvorfor? – og hvordan kan du bidrage til, at samarbejdet bliver så godt som muligt?  
  Til workshoppen sætter vi fokus på gruppedynamikker og teamroller – og du får viden om, hvad der kendetegner en vellykket gruppe, og kommer samtidig til at dykke ned i din egen gruppeadfærd, så du får styrkede forudsætninger for at fungere godt i et team. 
   

  Idé-caféen 
  - Del dine gode ideer til bedre trivsel for studerende  

  Hvem ved bedst, hvordan AAU kan forbedre trivslen for studerende? Ja, nemlig – det er dig og dine medstuderende!  
  I Idécaféen kan du komme med idéer til, hvordan vi kan forbedre studerendes trivsel på AAU -  eller du kan blive inspireret af andres idéer. Caféen er bemandet under hele studiemiljødagen, så du kan komme forbi i pauserne, eller du kan fordybe dig i idéudvikling i stedet for at deltage i en workshop, hvis du hellere vil det. Der er selvfølgelig bløde møbler, kaffe og chokolade! 

STUDY ENVIRONMENT DAY 2020 – THE GOOD STUDENT LIFE! 


Come and get new, useful tools when the AAU Study Environment Council puts the spotlight on the good student life for both new and old students on 26 March from 2:30 p.m. to 8:00 p.m.

In presentations and workshops you can get answers to questions like:

 • How do you maintain a healthy study-life balance?
 • How do you prevent pressure from turning into stress?
 • How do you maintain motivation in good times as well as bad?
 • How do you deal with differences and disagreements in a study group?

During the event, you are welcome to visit our Idea Café. Here you can offer your input on how AAU can support the social aspects of the study environment and the good student life.  
 
At the event, you will obtain new knowledge, inspiration and sore muscles from laughing when the impro comedy group KOSMONAUTERNE rounds off the event with "The Good Student Life". (This part will be in Danish). 

During the day, coffee, cake and dinner will be served. When the bar opens, the first soda/beer is on the The Study Environment Council.

The event is held in Danish, but all material will be in Danish and English. If requested, all workshops can be held in English as well.

The event is held at Fredrik Bajers Vej 7 AB, 9220 Aalborg Øst.  

Bring along your fellow students, or come on your own – the event is for everyone. Deadline for registration is 9 March 2020 (registration is obligatory). Space is limited, so:


book your seat today via this link

 • +

  PROGRAM

 • +

  WORKSHOPS AND IDEA CAFE

  On the Study Environment Day, you can choose two of the following five workshops or a visit to the Idea Café:
   

  Preventing and handling conflicts 
  by psychologist Eva Andersen, Student Counselling Service. 

  What can you do to create the best possible conditions for cooperation in a project group and what can be done when disagreements develop and create an atmosphere of conflict which threatens a constructive collaboration? The tools can in principle be used in any situations where conflicts is emerging or already present.   
   

  Coping with the pressure of studying psychologist 
  By Jonas Nilsson, Student Counselling Service

  Most students experience, at one point or another during their studies, that the study pressure can get so intense that the feeling of stress can sneak into their daily life. This workshop will present suggestions partly to prevent that the pressure is experienced as being too high and partly to give various tools to handle the situation when it feels like it no longer can be handled. 
   

  Study/life-balance 
  By AAU Student Guidance

  Do you miss feeling on top of things? Try out three concrete tools that can be used independently of each other. Get help with managing your time, prioritizing your tasks, and setting goals you can reach. We will be working with the Feel-Good part of AAU Student app. 
   

  Motivation, work with it not against it  
  BY AAU STUDENT GUIDANCE

  You will get a brief introduction to some of the newest research in motivation and then we will go through some relevant exercises based on the research so you can learn what motivates you. You can use this knowledge to work with your motivation when you don’t feel motivated and are becoming a master procrastinator. 
   

  Know your role in the group 
  by AAU Career 

  You probably already know it – some groups are high performing and other groups are not so great, but why? And how can you contribute to creating the best possible collaboration?
  During the workshop we will focus on group dynamics and team roles – and you will get knowledge about the characteristics of a successful group. You will also delve into your own group behaviour so you will strengthen your prerequisites for successful group work. 
   

  The Idea Café
  - Share your good ideas for increasing student well-being 

  Who knows best how AAU can improve the well-being for students? You betcha – it's you and your fellow students! 
  In the idea café you can share ideas on how we can improve students’ well-being at AAU or you can be inspired by ideas from other students. There will be personnel in the café during the whole event so you can drop by during the break or you can delve into developing an idea instead of participating in a workshop if you choose. There is comfy furniture and there will be coffee and chokolate! 

I det nedenstående kan du læse mere om Studiemiljørådets tidligere afholdte Studiemiljødage.

 • +

  STUDIEMILJØDAG 2019 (AALBORG)

  Studiemiljødagen 2019 havde titlen: ”Extreme makeover - studiemiljø edition" og undertitlen: "Dit studiemiljø - dine ideer"
   

  Idéudvikling via cases

  Formålet med Studiemiljødagen var dette år (via casearbejde) at få de studerendes input til, hvordan Aalborg Universitet gør de områder, de studerende bruger, til et inspirerende sted til gruppearbejde, fordybelse og sociale aktiviteter. 
  Med udgangspunkt i en konkret case i form af et sted, som de studerende kender fra deres lokale studiemiljø (udendørs såvel som indendørs) eller i form af en generel god idé, som de mente trængte til en extreme makeover, blev deres idéer til fysiske forbedringer af studiemiljøet indhentet. 

  Grupperne fik tre timer til at finde på de gode ideer til konkrete forbedringer, der kan gennemføres som en "extreme makeover" på baggrund af følgende kriterier: Casen skulle være realiserbar, det måtte ikke tage alt for lang tid at lave eller kræve alt for dyre investeringer (max. 100.000 kr.). Undervejs kunne der hentes inspiration i materialer, møbler, billeder m.m. og der kunne løbende sparres med Studiemiljørådets medlemmer og medarbejdere fra Campus Service (indretningsarkitekter, ingeniører/projektledere m.fl.). Gruppernes idéer blev omsat til et produkt; nogle lavede en poster med skitser, billeder og tekst, andre lavede modeller med LEGO-klodser og forskellige rekvisitter, der stod til rådighed fra Studiemiljørådet og Campus Service – Det var kun fantasien, der satte grænser (hvilket ses i billederne nedenstående). 

  PRÆSENTATION AF CASES

  Da tiden til casearbejdet var gået, blev der serveret aftensmad og baren åbnede. Herefter gik et dommerpanel rundt og blev præsenteret for de forskellige cases. Det var ikke på forhånd bestemt, hvor mange vindere der ville være.
  Præmien til vinderne var realisering af deres case (til en værdi af 100.000 kr.) samt et diplom. Derudover tog Studiemiljørådet og Campus Service alle de øvrige gode ideer med, således de kan indtænkes i det fremadrettede arbejde med universitetets fysiske studiemiljø.

  Du kan læse artiklen om Studiemiljødag 2019 og se vinderne her
   

  Billeder fra Studiemiljødag 2019

  Proces for studiemiljø på AAU

  Udsnit af inspirationsmateriale

  Sparring med indretningsarkitekt

  Sparring med ingeniør

  Stemningsbillede

  Casearbejde

  Casearbejde

  Casearbejde

  Casearbejde

   

  Casearbejde

  Casearbejde

  Casearbejde

  Casearbejde

  Casearbejde

  Casearbejde

  Casearbejde

  Dommerpanelet går rundt

  Dommerpanelet går rundt

  Stemningsbillede

  Dommerpanelet går rundt

  Dommerpanelet går rundt

  Hygge i baren

  Kåring af vindere

  Vinderne

 • +

  STUDIEMILJØDAG 2018 (KØBENHAVN)

  Studiemiljødagen i 2018 blev afholdt på universitetets campus i København (AAU CPH).

  Temaet for dette års Studiemiljødag var udvikling af idéer til, hvordan studiemiljøet på AAU CPH kunne blive endnu bedre både fysisk og socialt.

  Dagen var sammensat af præsentationer og idéudvikling i workshops. Oplæggene blev holdt af prorektor og prodekaner for uddannelse, der gav en status på universitetets arbejde med de tre indsatser i AAU's Studiemiljøstrategi. Dette blev efterfulgt af præsentationer fra ledelse og studerende fra AAU CPH med hovedfokus på de studerendes mulighed for at påvirke og være aktive deltagere i udviklingen af studiemiljøet på AAU CPH. 

  Herefter var der workshops, der kredsede om fire temaer: "aktiviteter og arrangementer", "indendørs faciliteter", "udendørs faciliteter" samt "organisering og indflydelse". I workshoppen om udendørsområder nytænkte deltagerne blandt andet området mellem bygning A og B. De lavede tegninger og drøftede idéer omkring tennisbaner og natur på en af de store parkeringspladser.

  Ved de indendørs faciliteter snakkede man blandt andet om muligheden for at gøre det mere tydeligt, hvor man som gruppe kan finde steder til at arbejde. En idé var eksempelvis, at studerende via indendørs kort skal kunne se gule, grønne og røde zoner for fysiske muligheder for gruppearbejde.

  Blandt øvrige forslag var der ønsker til, at de såkaldte ”Campus Director Meetings” – også kaldet for pizza-møder – skal foregå tættere på de studerendes daglige miljøer, nemlig i en af kantinerne. På møderne kan studerende drøfte direkte med campuschefen og hen over et stykke pizza give input og ønsker til campusudviklingen.

  Dagen gav således de studerende indsigt i de muligheder, der allerede er for at involvere sig i udviklingen af deres studiemiljø, samt direkte involvering og indflydelse på selve dagen via idéudvikling af fremadrettede tiltag inden for studiemiljø. 

  Billeder fra Studiemiljødag 2018

  Oplæg i auditoriet

  Workshop

  Workshop

  Workshop

 • +

  STUDIEMILJØDAG 2016 (AALBORG)

  I 2016 blev studiemiljødagen afholdt på universitetets campus i Aalborg, hvor de studerende fra Studiemiljørådet og studerende fra diverse studenterorganisationer afholdte en studiemiljødebat. Forud for debatten holdt leder af Dansk Center for Ungdomsforskning, Noemi Katznelson, oplæg omkring at være ung i dag.

  Efterfølgende blev den nye strategi for studiemiljø præsenteret, hvorefter de studerende havde mulighed for at stille spørgsmål til panelet, som bestod af prorektor for uddannelse, prodekanerne for uddannelse og studerende fra Studiemiljørådet. Debatten var bygget op om fokuspunkterne i strategien for studiemiljø (studiearbejdspladser, kommunikation med de studerende og digital understøttelse af læring).