Studiemiljødag

De seneste år har Studiemiljørådet været vært for en Studiemiljødag, hvor studerende inviteres til en inspirerende dag i det gode studiemiljøs tegn. 

STUDIEMILJØDAG 2022

Flere end 200 studerende tilmeldte sig årets Studiemiljødag i 2022 på Campus Aalborg, hvilket var rekordmange deltagere sammenholdt med tidligere år.


TRIVSEL I FOKUS

Temaet for Studiemiljødagen var studentertrivsel, som efter to år med corona særligt synes at fylde for de studerende.

Dagen lagde op til at give de studerende nye og konkrete viden og værktøjer til at arbejde med deres trivsel på studiet. Gennem oplæg og workshops kunne de bl.a. få svar på spørgsmål såsom:

 • Hvordan holder du en sund balance mellem studiet og resten af dit liv?
 • Hvordan undgår du, at pres bliver til stress?
 • Hvordan bevarer du motivationen i både med- og modvind?
 • Hvordan håndterer du forskelligheder og uenigheder i studiegruppen?
 • Hvordan bliver du klogere på dine adfærdsmønstre og hvordan kan den viden styrke dit gruppearbejde? 

Oplæg, workshops og Idécafé

Dagen blev indledt med velkomst af repræsentanter fra Studiemiljørådet efterfulgt af en præsentation af, hvad AAU Studie- og trivselsvejledning og studenterstudievejledere kan hjælpe AAU’s studerende med. Herefter holdt en rådgiver fra Studenterrådgivningen oplægget ’Sådan bliver du den perfekte studerende – et opgør med de urealistiske forventninger på studiet’.
Formålet med oplægget var et opgør med den fortælling, der findes på hver uddannelse om ’den perfekte studerende’ (også betegnet som ’den implicitte studerende’). Dette er en fortælling, som rigtig mange studerende tager til sig, og som konsekvens af det oplever tilsvarende mange studerende, at det er en fortælling, som er rigtig svær at leve op til. Og selvom det er skabt af både politiske dagsordner, studiestruktur, mm., ender det desværre ofte ud med, at mange studerende sidder alene tilbage med følelsen af ”det er nok mig, der ikke er god nok”. Pointen med oplægget var derfor at tydeliggøre, at studerende ikke skal stræbe efter et sådant ideal. Derudover blev deltagerne præsenteret for, hvordan man kan forstå og gøre op med de belastende og ofte usande forestillinger om, hvad det vil sige at være en god studerende.

Efterfølgende kunne deltagerne vælge sig ind på op til to ud af fire forskellige workshops, som relaterede sig til ’studentertrivsel’. Her kunne de bl.a. lære mere om trivsel iht. gruppearbejde, lære at blive opmærksom på deres personlige stressmønster og få konkrete redskaber til forebygge stress og trives med presset, samt tilegne sig konkrete redskaber til at udvikling af deres mindset og motivation samt opbygning af gode studieteknikker.

Alternativt kunne deltagerne gøre ophold i Idécaféen, hvor de i et loungemiljø og i duften fra popcornmaskinen kunne sparre med medstuderende eller ansatte om deres gode idéer til, hvordan vi sammen kan skabe et endnu bedre studieliv på AAU. De mange gode input fra Idécaféen er videregivet til de relevante aktører på AAU.

Afslutning med fokus på det sociale

Efter det faglige program blev der disket op med pizza og sodavand til alle deltagerne. Herefter blev der uddelt chips, nødder og slik, mens indehaveren af brætspilscaféen Dice n’ drinks stillede ca. 30 forskellige brætspil op, som deltagerne kunne udfordre både kendte og ukendte medstuderende i. Dette var en hyggelig afslutning, hvor de mange tilbageblivende deltagere understregede den gode stemning, der havde præget dagen.

STOR TILFREDSHED MED STUDIEMILJØDAG 2022

Deltagernes evaluering af Studiemiljødagen 2022 viser, at der generelt var stor tilfreds med dagen. 96 procent af de deltagende studerende var 'meget tilfreds' eller 'tilfreds' med dagens rammer og indhold. Evalueringen viser desuden, at flere studerende særligt gav udtryk for, at det var godt at få sat ord på nogle af de udfordringer, de oplever. Ifølge evalueringen oplevede deltagerne, at Studiemiljødagen skabte nogle gode rammer for og konkrete redskaber til at indgå i dialog om trivsel og mistrivsel.

Mange af deltagerne blev på dagen også bekræftet i, at de er mange, der deler de samme udfordringer i forhold til trivsel og mistrivsel på studiet. Dette ses også i evalueringen, hvor flere har givet udtryk for, at det var rart for dem at vide, at de netop ikke er alene om at have det svært.
 

Du kan læse artiklen om Studiemiljødagen 2022 på Campus Aalborg her
 

Billeder fra Studiemiljødag 2022

 

 

 

 • +

  Studiemiljødag 2020 og 2021 aflyst pga. covid-19

  Studiemiljødagen i 2020 og 2021 måtte desværre udskydes pga. covid-19.

 • +

  STUDIEMILJØDAG 2019 (AALBORG)

  Studiemiljødagen 2019 havde titlen: ”Extreme makeover - studiemiljø edition" og undertitlen: "Dit studiemiljø - dine ideer"
   

  Idéudvikling via cases

  Formålet med Studiemiljødagen var dette år (via casearbejde) at få de studerendes input til, hvordan Aalborg Universitet gør de områder, de studerende bruger, til et inspirerende sted til gruppearbejde, fordybelse og sociale aktiviteter. 
  Med udgangspunkt i en konkret case i form af et sted, som de studerende kender fra deres lokale studiemiljø (udendørs såvel som indendørs) eller i form af en generel god idé, som de mente trængte til en extreme makeover, blev deres idéer til fysiske forbedringer af studiemiljøet indhentet. 

  Grupperne fik tre timer til at finde på de gode ideer til konkrete forbedringer, der kan gennemføres som en "extreme makeover" på baggrund af følgende kriterier: Casen skulle være realiserbar, det måtte ikke tage alt for lang tid at lave eller kræve alt for dyre investeringer (max. 100.000 kr.). Undervejs kunne der hentes inspiration i materialer, møbler, billeder m.m. og der kunne løbende sparres med Studiemiljørådets medlemmer og medarbejdere fra Campus Service (indretningsarkitekter, ingeniører/projektledere m.fl.). Gruppernes idéer blev omsat til et produkt; nogle lavede en poster med skitser, billeder og tekst, andre lavede modeller med LEGO-klodser og forskellige rekvisitter, der stod til rådighed fra Studiemiljørådet og Campus Service – Det var kun fantasien, der satte grænser (hvilket ses i billederne nedenstående). 

  PRÆSENTATION AF CASES

  Da tiden til casearbejdet var gået, blev der serveret aftensmad og baren åbnede. Herefter gik et dommerpanel rundt og blev præsenteret for de forskellige cases. Det var ikke på forhånd bestemt, hvor mange vindere der ville være.
  Præmien til vinderne var realisering af deres case (til en værdi af 100.000 kr.) samt et diplom. Derudover tog Studiemiljørådet og Campus Service alle de øvrige gode ideer med, således de kan indtænkes i det fremadrettede arbejde med universitetets fysiske studiemiljø.

  Du kan læse artiklen om Studiemiljødag 2019 og se vinderne her
   

  Billeder fra Studiemiljødag 2019

  Proces for studiemiljø på AAU

  Udsnit af inspirationsmateriale

  Sparring med indretningsarkitekt

  Sparring med ingeniør

  Stemningsbillede

  Casearbejde

  Casearbejde

  Casearbejde

  Casearbejde

   

  Casearbejde

  Casearbejde

  Casearbejde

  Casearbejde

  Casearbejde

  Casearbejde

  Casearbejde

  Dommerpanelet går rundt

  Dommerpanelet går rundt

  Stemningsbillede

  Dommerpanelet går rundt

  Dommerpanelet går rundt

  Hygge i baren

  Kåring af vindere

  Vinderne

 • +

  STUDIEMILJØDAG 2018 (KØBENHAVN)

  Studiemiljødagen i 2018 blev afholdt på universitetets campus i København (AAU CPH).

  Temaet for dette års Studiemiljødag var udvikling af idéer til, hvordan studiemiljøet på AAU CPH kunne blive endnu bedre både fysisk og socialt.

  Dagen var sammensat af præsentationer og idéudvikling i workshops. Oplæggene blev holdt af prorektor og prodekaner for uddannelse, der gav en status på universitetets arbejde med de tre indsatser i AAU's Studiemiljøstrategi. Dette blev efterfulgt af præsentationer fra ledelse og studerende fra AAU CPH med hovedfokus på de studerendes mulighed for at påvirke og være aktive deltagere i udviklingen af studiemiljøet på AAU CPH. 

  Herefter var der workshops, der kredsede om fire temaer: "aktiviteter og arrangementer", "indendørs faciliteter", "udendørs faciliteter" samt "organisering og indflydelse". I workshoppen om udendørsområder nytænkte deltagerne blandt andet området mellem bygning A og B. De lavede tegninger og drøftede idéer omkring tennisbaner og natur på en af de store parkeringspladser.

  Ved de indendørs faciliteter snakkede man blandt andet om muligheden for at gøre det mere tydeligt, hvor man som gruppe kan finde steder til at arbejde. En idé var eksempelvis, at studerende via indendørs kort skal kunne se gule, grønne og røde zoner for fysiske muligheder for gruppearbejde.

  Blandt øvrige forslag var der ønsker til, at de såkaldte ”Campus Director Meetings” – også kaldet for pizza-møder – skal foregå tættere på de studerendes daglige miljøer, nemlig i en af kantinerne. På møderne kan studerende drøfte direkte med campuschefen og hen over et stykke pizza give input og ønsker til campusudviklingen.

  Dagen gav således de studerende indsigt i de muligheder, der allerede er for at involvere sig i udviklingen af deres studiemiljø, samt direkte involvering og indflydelse på selve dagen via idéudvikling af fremadrettede tiltag inden for studiemiljø. 

  Billeder fra Studiemiljødag 2018

  Oplæg i auditoriet

  Workshop

  Workshop

  Workshop

 • +

  STUDIEMILJØDAG 2016 (AALBORG)

  I 2016 blev studiemiljødagen afholdt på universitetets campus i Aalborg, hvor de studerende fra Studiemiljørådet og studerende fra diverse studenterorganisationer afholdte en studiemiljødebat. Forud for debatten holdt leder af Dansk Center for Ungdomsforskning, Noemi Katznelson, oplæg omkring at være ung i dag.

  Efterfølgende blev den nye strategi for studiemiljø præsenteret, hvorefter de studerende havde mulighed for at stille spørgsmål til panelet, som bestod af prorektor for uddannelse, prodekanerne for uddannelse og studerende fra Studiemiljørådet. Debatten var bygget op om fokuspunkterne i strategien for studiemiljø (studiearbejdspladser, kommunikation med de studerende og digital understøttelse af læring).