Strategi for studiemiljø

 • +

  AAU'S STRATEGI FOR STUDIEMILJØ

  Studiemiljørådet har i foråret 2017 udarbejdet en strategi for studiemiljø. Strategien adskiller sig fra andre strategier på AAU ved i høj grad at være baseret på indsatser, hvor de studerende bidrager med deres perspektiv på de udfordringer, AAU står overfor. Studerende inddrages således i alle indsatser gennem udviklingsprojekter, analyser, interviews, og lignende. Strategien er udarbejdet med udgangspunkt i resultaterne fra den seneste studiemiljøundersøgelse (2016) og har tre fokusområder: 

  • Studiearbejdspladser
  • Digital understøttelse af læring
  • Kommunikation med de studerende

  De ovennævnte overskrifter udgør strategiens tre arbejdsområder. For hvert arbejdsområde er der nedsat en taskforce, som er udgjort af medlemmer fra ledelsen, undervisere, andre ansatte og ikke mindst studerende. I løbet af 2017 har taskforcene igangsat omfattende undersøgelser. Resultatet af taskforcenes arbejde blev i ultimo 2017 og primo 2018 offentliggjort i rapporter. 

  Formålet med taskforcenes arbejde er at tilvejebringe et vidensgrundlag om de studerendes perspektiver på de tre områder, som kan omsættes til konkret handling på AAU´s fakulteter og i Fælles Service.

  Du kan læse mere om de tre taskforces samt finde deres rapporter her:

  Taskforce for studiearbejdspladser

  Taskforce for digital understøttelse af læring 

  Taskforce for kommunikation med de studerende

  Du kan læse den samlede strategi for studiemiljø her:

  AAU's strategi for studiemiljø

  AAU's strategy for the study environment

 • +

  PROREKTOR: STUDIEMILJØET PÅ AAU

  Prorektor for uddannelse, Inger Askehave, udtaler følgende om studiemiljøet på Aalborg
  Universitet: 

  ”Det, der kendetegner et godt studiemiljø, er, bl.a. nogle gode rammer, som man som studerende kan udfolde sig indenfor. Rammerne spænder vidt - lige fra undervisningslokaler og udsmykningen på gangene til de sociale og psykiske sammenhænge, som studerende indgår i. På Aalborg Universitet bruger vi bl.a. Studiemiljørådet til at mødes på tværs af studier - og studerende og ansatte i mellem - for at sætte fokus på, hvordan vi skaber et så godt og inspirerende studiemiljø som muligt. Derudover er Aalborg Universitets læringsmodel - med problem- og projektbaseret læring (PBL) - i høj grad med til at skabe rammerne for et godt socialt studiemiljø, da gruppe-arbejdet og den problembaserede læringsform bringer de studerende sammen på en helt unik og meget intensiv måde. Det fører ofte til nye venskaber og oplevelser og kan i den grad bidrage til det gode studieliv.”

 • +

  AAU'S STRATEGI: "VIDEN FOR VERDEN"

  Der er fokus på fastholdelsen og udviklingen af et attraktivt studiemiljø på Aalborg Universitet, hvilket bl.a. ses i universitetets strategi for 2016-2021 ”Viden for Verden”. I strategiens indsats 8.1 står der følgende målsætning for studiemiljøet på Aalborg Universitet:

  ”Der udvikles et attraktivt og læringsunderstøttende studemiljø med en velfungerende central organisering af studiemiljøarbejdet som et supplement til de decentrale studiemiljøinitiativer, der kan sikre de studerendes aktive inddragelse i udformningen af studiemiljøet på tværs af universitetet.”

  Her kan du læse mere om AAU's strategi Viden for Verden

 • +

  AALBORG UNIVERSITETS UDVIKLINGSKONTRAKT

  Studiemiljø indgår som et målepunkt i Aalborg Universitets Udviklingskontrakt, der er en treårig kontrakt, som indgås med uddannelses- og forskningsministeren. Målepunkterne i udviklingskontrakten er fastsat på områder, hvor både ministeren og universitetet har interesse i at skabe fremdrift og forbedringer. I kontrakten for 2015-2017 er det målet, at 80 % af de studerende på Aalborg Universitet ved en central måling i 2016 tilkendegiver, at de trives på deres uddannelser.

  Læs mere om Udviklingskontrakten.

 • +

  UNDERVISNINGSMILJØLOVEN

  Aalborg Universitet skal efterleve Undervisningsmiljøloven.