studiemiljørådet

 • +

  STUDIEMILJØRÅDETS OPGAVER

  Studiemiljørådet skal sikre, at Aalborg Universitets uddannelser er funderet i et attraktivt studiemiljø, der understøtter problem- og projektbaseret læring. Studiemiljørådet varetager hele Aalborg Universitets interesser inden for området og har til formål sikre, at der iværksættes tiltag på tværs af universitetet til styrkelse af det fysiske, psykiske, æstetiske og digitale studiemiljø.

  Studiemiljørådet har overordnet følgende opgaver:

  • Ansvarlig for at sikre, at Aalborg Universitet lever op til ”Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø”, samt følger op på øvrige indgåede aftaler på studiemiljøområdet.
    
  • Udarbejde og være ansvarlig for den strategiske og langsigtede udvikling af studiemiljøet og dermed ansvarlig for udarbejdelse af en strategi for området. Strategien skal bidrage til implementering af Aalborg Universitets overordnede strategi på studiemiljøområdet. Studiemiljørådet skal involveres i strategiske satsninger og beslutninger, der påvirker de studerende og de studerendes læringsmiljø.
    
  • Afdække problemstillinger og stille forslag til forbedring af det fysiske, psykiske og sociale studiemiljø i tæt dialog med de studerende.
    
  • Igangsætte studenterdrevne pilot- og udviklingsprojekter inden for studiemiljø.
    
  • Etablere en klar beslutningsstruktur og et transparent informationsflow vedr. identificerede studiemiljøproblematikker.
    
  • Følge løbende med i at problemstillingerne, påpeget af rådet, tages op og løses af de relevante instanser. 

   Det er en del af Studiemiljørådets arbejdsform, at der løbende nedsættes arbejdsgrupper/taskforces blandt rådets medlemmer samt eventuelle andre med interesse i studiemiljøområdet.
 • +

  TASKFORCES PÅ STUDIEMILJØOMRÅDET

  Studiemiljørådet nedsatte i 2017 tre taskforces, som skulle arbejde med studiemiljøstrategiens tre fokusområder. De tre taskforces var bredt repræsenteret af studerende, ledelsen, forskere, undervisere og administrativt ansatte på Aalborg Universitet. Nedenfor kan du læse mere om de tre taskforces:

  På baggrund af den efterfølgende behandling af resultaterne fra de tre taskforces arbejde, blev der igangsat et større opfølgningsarbejde flere steder i organisationen. 

 • +

  STUDIEMILJØRÅDETS MEDLEMMER

  • Anne Marie Kanstrup (formand)
   Prorektor for uddannelse 
    
  • Marie Elisabet Strøyberg (næstformand)
   Studenterrepræsentant i Aalborg Universitets bestyrelse
    
  • Linea Winkler Pedersen-Ulrich
   Studenterrepræsentant i Aalborg Universitets bestyrelse
    
  • Nick Højgaard Rohde
   Studenterrepræsentant fra SSH's Akademiske Råd
    
  • Katarina Hessner Hansen
   Studenterrepræsentant fra SSH's Akademiske Råd
    
  • Hjalte Drejer Jørgensen
   Studenterrepræsentant fra TECH's Akademiske Råd
    
  • Hamilton Delaney Miller
   Studenterrepræsentant fra ENGINEERING's Akademiske Råd
    
  • Helena Birk Wisby
   Studenterrepræsentant fra SUND's Akademiske Råd
    
  • Daniel Sejr Vitagliano
   Studenterrepræsentant for Campus København
    
  • Malene Gram
   Repræsentant for prodekanerne for uddannelse
    
  • Hans Jørgen Andersen
   Repræsentant for institutlederne
    
  • Lousie Pape-Haugaaard
   Repræsentant for studielederne
    
  • Marie Møller Jensen
   Repræsentant for studienævnsformændene
    
  • Lene Tølbøll
   Formanden for Studiemiljøgruppen på Campus København 

  • Lill Hejle Bertelsen Christensen
   Koordinator for studiemiljø ved Campus Service 

  • Lone Vestergaard
   Vicedirektør, Studieservice

  • Rikke Jønson
   Områdechef for AAU Trivsels- og Studievejledning i Studieservice
    
  • Lisa Krogh Christensen
   Prorektors uddannelsesrådgiver (deltager i møderne som observatør) 

 • +

  Referater

 • +

  Studiemiljødag

  De seneste år har Studiemiljørådet været vært for en årlig Studiemiljødag, hvor studerende inviteres til en inspirerende dag med rig mulighed for at komme med input til, hvordan studiemiljøet kan udvikles. 

  Du kan læse mere om de tidligere afholdte studiemiljødage på Aalborg Universitet her.