AAU logo

Studiemiljødag

De seneste år har universitetets Studiemiljøråd været vært for en Studiemiljødag, hvor studerende inviteres til en inspirerende dag med rig mulighed for at komme med input til, hvordan studiemiljøet kan udvikles. 

(English version below)


”EXTREME MAKEOVER – STUDIEMILJØ EDITION”
DIT STUDIEMILJØ – DINE IDEER!

Hvordan gør vi de områder, du bruger, til et fedt sted til gruppearbejde, fordybelse og sociale aktiviteter?

AAU’s Studiemiljøråd inviterer dig til idégenerering, og vi har 100.000 kr. til at realisere de bedste idéer med.

DET FOREGÅR D. 21. MARTS KL. 14.30-21.00 PÅ KROGHSTRÆDE 3, 9220 AALBORG ØST.
 

Idéudvikling via cases

I AAU’s Studiemiljøråd arbejder vi bl.a. kontinuerligt på at forbedre det fysiske studiemiljø på universitetet. Men vi har også brug for dine input til, hvordan du oplever, at dit nære studiemiljø kan forbedres.
Med udgangspunkt i en konkret case i form af et sted, du/din gruppe kender fra dit lokale studiemiljø (udendørs såvel som indendørs), som du/I synes, trænger til en extreme makeover, vil vi indhente dine/jeres idéer til fysiske forbedringer af studiemiljøet. Kommer du/I ikke på forhånd med en case, kan der vælges en fra det inspirationskatalog, som vi medbringer på dagen. Kommer du alene, hjælper vi med at samle en gruppe, der har interesse i den samme eller lignende case som dig.

Grupperne får tre timer til at finde på de gode ideer til konkrete forbedringer, der kan gennemføres som en extreme makeover – det må ikke tage alt for lang tid eller kræve alt for dyre investeringer (max. 100.000 kr.). Løber I tør for idéer undervejs, vil vi sikre os, at der er inspiration at hente fra Campus Service, der på dagen stiller op med materialer, møbler, billeder m.m. Og bliver du/I i tvivl om, hvorvidt dine/jeres ideer kan lade sig gøre inden for den tidsmæssige og økonomiske ramme, eller har du/I brug for sparring eller hjælp, så vil Studiemiljørådets medlemmer og medarbejdere fra Campus Service (indretningsarkitekter, projektledere m.fl.) stå klar til at hjælpe. Der er altså rigtigt gode forudsætninger for at lave gode extreme makeovers!


Aftensmad og præsentation af cases

Når tiden til casearbejdet er gået, vil der blive serveret aftensmad, og baren åbner (Studiemiljørådet giver den første sodavand eller øl), inden resultaterne af casen skal præsenteres som et fysisk produkt. Produktet kan være en poster med skitser, billeder og tekst, en opstilling med forskellige rekvisitter fra Campus Service – her er det kun fantasien, der sætter grænser. Det nedsatte dommerpanel vil herefter gå rundt og se på de forskellige cases. Det er ikke på forhånd bestemt, hvor mange vindere der kan være. Vinderne vil få deres case realiseret samt modtage et diplom. Derudover er alle, der får glæde af det forbedrede studiemiljø, vindere!

Da arbejdet med casen kommer til at foregå i Krogstræde 3, vil det være en stor fordel, hvis I medbringer billede(r) og den konkrete adresse/lokation af den valgte case (som kan være hvor som helst på universitetets adresser). I har således brug for billederne i jeres casearbejde, og dommerpanelet skal bruge det for at forstå jeres idéer i den rette kontekst.

Vi glæder os til at se dig!

Hilsen Studiemiljørådet

#ditstudiemiljø #gratisaftensmad #kommeddinebedsteideer

Program for Studiemiljødag på AAU


Kl. 14.30: Dørene åbner og der serveres kaffe, the og boller

Kl. 15.00-15.30: Officielt arrangement starter med følgende præsentationer:

·         Velkomst ved Studiemiljørådets formandskab v/prorektor Inger Askehave og Simon Mæng Tjørnehøj

·         Visioner for det fysiske studiemiljø på den lange og korte bane v/ CAS’ Studiemiljøkoordinator, Maria Trabjerg

·         Rammerne for dagens arrangement v/ Studiemiljørådets repræsentant for studieledere, Mette Dencker Johansen

·         Resultater fra Taskforce for studiearbejdspladser i relation til dagens arrangement v/Studiemiljørådets næstformand, Simon Mæng Tjørnehøj

 

        Kl. 15.30-15.45: Gruppedannelse og casevalg

       Kl. 15.45 – 18.30: Grupperne arbejder med deres cases

Kl. 16:00 og kl. 17:00: Mulighed for at deltage på inspirationstur til udvalgte steder på campus, hvor der er arbejdet fokuseret med studiemiljøforbedringer

Kl. 18.30: Aftensmad og gruppernes opstilling af posters/fysisk produkt

Kl. 19.00: Præsentation af posters/fysisk produkt. Baren åbner

Kl. 20.00: Dommerpanelet offentliggør vinderne

Kl. 20.15: Det officielle program slutter

Kl. 21.00: Baren lukker

 

 • +

  Study Environment Day at AAU


  ‘EXTREME MAKEOVER STUDY ENVIRONMENT EDITION’
  YOUR STUDY ENVIRONMENT – YOUR IDEAS!

  How do we make the spaces you use during your studies at AAU great places for group work, in-depth study and social activities?

  AAU’s Study Environment Council invites you to come up with ideas, and we have DKK 100,000 for turning the best ideas into reality.

  Join us on 21 March, 14:30-21:00 at Kroghstræde 3, 9220 Aalborg East.
   

  Idea generation through cases

  In AAU’s Study Environment Council, we work continuously at improving the physical study environment at the university. But we also need your input for how you think your local study environment can be improved.

  We want your ideas for physical changes in a particular case – a space that you/your group know from your local study environment that could use an extreme makeover. If you don’t have a particular case, you can choose one from the inspiration catalogue that we’ll bring along to the event. If you come alone, we’ll help put together a group with an interest in the same or a similar case as you.

  The groups will have three hours to come up with their ideas for specific improvements that can be implemented as an extreme makeover – the makeover must not take too long to implement or require very large investments (max. DKK 100,000). Should you run out of ideas along the way, we’ll make sure that you can get lots of inspiration from Campus Service, who will bring along materials, furniture, pictures, etc., to the event. And if you’re in doubt about whether your ideas can be implemented within the time frame and the financial framework or if you need help or guidance, members of the Study Environment Council and staff members of Campus Service (interior designers, project managers, etc.) will be ready to assist you. So the stage is set for you to come up with some great extreme makeovers!
   

  Dinner og presentation of cases

  When the time’s up for working on your cases, dinner will be served and the bar opens (the first beer or soft drink is on the Study Environment Council). Then, the results of the casework will be presented as a physical product. The product may be a poster with sketches, pictures and text, an installation with various props from Campus Service – the only limit is your imagination. The panel of judges will then have a closer look at all the different cases. It has not been predetermined how many winners will be announced. The winning idea(s) will be implemented and the winner(s) will receive a certificate. All users of the improved study environment will also be winners!

  Since the casework will take place at Kroghstræde 3, it would be useful if you bring a picture/pictures and the address/location of the chosen case (which can be anywhere at any of the university’s addresses). This way, you’ll have pictures to use in your casework, and the panel of judges has a reference for understanding your idea in its proper context.

  We look forward to seeing you!

  Best,

  the Study Environment Council

  #yourstudyenvironment #freedinner #bringusyourbestideas


  Study Environment Day at AAU, Aalborg campus 21 March 2019, Programme

  • 14:30: The doors open and coffee, tea and buns will be served
  • 15:00-15:30: The official event begins with the following presentations:

   - Welcome by the Study Environment Council’s chairmanship
   - Short and long-term visions for the physical study environment 
   - The scope of today’s event 
   - Results from the Taskforce for student workspaces in relation to today’s event 
    
  • 15:30-15:45: Group formation and case selection

  • 15:45-18:30: The groups will work on their cases
    
  • 16:00 and 17:00: Opportunity to participate in inspirational visits to various campus locations where the study environment has been improved
    
  • 18:30: Dinner and time for the groups to set up their posters/physical product
    
  • 19:00: Presentation of posters/physical product The bar opens
    
  • 20:00: The panel of judges announces the winners
    
  • 20:15: The official programme ends
    
  • 21:00 The bar closes

STUDIEMILJØDAG 2019 (AALBORG)

Studiemiljødagen 2019 havde titlen: ”Extreme makeover - studiemiljø edition" og undertitlen: "Dit studiemiljø - dine ideer"
 

Idéudvikling via cases

Formålet med Studiemiljødagen var dette år (via casearbejde) at få de studerendes input til, hvordan Aalborg Universitet gør de områder, de studerende bruger, til et inspirerende sted til gruppearbejde, fordybelse og sociale aktiviteter. 
Med udgangspunkt i en konkret case i form af et sted, som de studerende kender fra deres lokale studiemiljø (udendørs såvel som indendørs) eller i form af en generel god idé, som de mente trængte til en extreme makeover, blev deres idéer til fysiske forbedringer af studiemiljøet indhentet. 

Grupperne fik tre timer til at finde på de gode ideer til konkrete forbedringer, der kan gennemføres som en "extreme makeover" på baggrund af følgende krieter: Casen skulle være realiserbar, det måtte ikke tage alt for lang tid at lave eller kræve alt for dyre investeringer (max. 100.000 kr.). Undervejs kunne der hentes inspiration i materialer, møbler, billeder m.m. og der kunne løbende sparres med Studiemiljørådets medlemmer og medarbejdere fra Campus Service (indretningsarkitekter, inegniører/projektledere m.fl.). Gruppernes idéer blev omsat til et produkt; nogle lavede en poster med skitser, billeder og tekst, andre lavede modeller med LEGO-klodser og forskellige rekvisitter, der stod til rådighed fra Studiemiljørådet og Campus Service – Det var kun fantasien, der satte grænser (hvilket ses i billederne nedenstående). 

PRÆSENTATION AF CASES

Da tiden til casearbejdet var gået, blev der serveret aftensmad og baren åbnede. Herefter gik et dommerpanel rundt og blev præsenteret for de forskellige cases. Det var ikke på forhånd bestemt, hvor mange vindere der ville være.
Præmien til vinderne var realisering af deres case (til en værdi af 100.000 kr.) samt et diplom. Deruodver tog Studiemiljørådet og Campus Service alle de øvrige gode ideer med, således de kan indtænkes i det fremadrettede arbejde med universitetets fysiske studiemiljø.

Du kan læse artiklen om Studiemiljødag 2019 og se vinderne her
 

Billeder fra Studiemiljødag 2019

Proces for studiemiljø på AAU

Udsnit af inspirationsmateriale

Sparring med indretningsarkitekt

Sparring med ingeniør

Stemningsbillede

Casearbejde

Casearbejde

Casearbejde

Casearbejde

 

Casearbejde

Casearbejde

Casearbejde

Casearbejde

Casearbejde

Casearbejde

Casearbejde

Dommerpanelet går rundt

Dommerpanelet går rundt

Stemningsbillede

Dommerpanelet går rundt

Dommerpanelet går rundt

Hygge i baren

Kåring af vindere

Vinderne