AAU logo

studiemiljøundersøgelser

 • +

  STUDIEMILJØUNDERSØGELSER PÅ AALBORG UNIVERSITET

  Studiemiljøet sætter rammerne for studerendes dagligdag og har en væsentlig betydning for læring og trivsel. Den vigtigste kilde til viden om studiemiljøet og dertilhørende forbedringspotentialer er de studerende.

  Systematisk indsamling af viden om studiemiljøet foregår på flere forskellige måder:
   

  Undersøgelser på uddannelsesniveau 

  Vurderinger af studiemiljøet indgår som en del af de semesterevalueringer, som de studerende bedes svare på efter endt semester. Her skal de studerende vurdere deres oplevelse af det psykiske, æstetiske og fysiske studiemiljø. Resultaterne fra evalueringerne behandles i uddannelsernes studienævn, der efterfølgende skal sørge for, at resultaterne inddrages i planlægningen af det efterfølgende semester og den generelle udvikling af uddannelsen.

  Fra 2020 vil et modul af spørgsmålene om studiemiljøet være de samme på tværs af alle uddannelsers semesterevalueringer. Det vil sige, at alle AAU's studerende på de ordinære uddannelser stilles de samme spørgsmål om studiemiljøet, hvilket gør det muligt at lave en rapport med resultaterne, som kan sige noget om de studerendes oplevelse af og ønsker til forbedringer af studiemiljøet på institutionsniveau. Denne opsamling gør det også muligt at finde tendenser, der går på tværs af uddannelser, hvilket synliggør, hvor der kræves indsatser, der går på tværs af universitetets fakulteter og institutter. Samtidig kan en samlet undersøgelse også synliggøre, hvor de studerendes i særlig grad oplever et godt studiemiljø. Denne viden er vigtig i forhold til at fastholde de gode oplevelser af studiemiljø og til inspiration for andre uddannelser, institutter og fakulteter. Resultaterne vil præsenteres i en samlet rapport, som vil blive behandlet af Studiemiljørådet og Det Strategiske Uddannelsesråd
   

  Undersøgelser på institutionsniveau

  ​Universitetet kan vælge at supplere resultaterne fra semesterevalueringerne med en central måling, der udsendes til alle studerende. Undersøgelsen kan indeholde særligt udvalgte spørgsmål, der er formuleret på baggrund af særlige fokusområder, som ledelsen vurderer, er centrale at ’tage temperaturen på’. Det kan også være et ønske om at vide, hvordan de studerende har taget imod diverse forbedringstiltag, der er iværksat på tværs af uddannelserne (eks. nyt videokonferencesystem). De centrale målinger er tidligere foretaget i 2011, 2013, 2014 og 2016. 
   

  Undersøgelser på nationalt niveau 

  I Uddannelses- og Forskningsministeriets undersøgelse Uddannelseszoom findes der også studiemiljørelaterede spørgsmål. De forskellige aktører inden for studiemiljøområdet på AAU har derfor mulighed for at supplere universitetets egne undersøgelser med resultaterne fra ministeriets undersøgelse. Da undersøgelsen sendes til alle videregående uddannelsesinstitutioner er det også muligt at sammenligne AAU's resultater med resten af sektoren.  
   

  Sådan kan studerende få indflydelse på studiemiljøet

  Har du som studerende bemærkninger til studiemiljøet på din uddannelse, er det vigtigt og meget betydningsfuldt for universitetets arbejde med studiemiljø, at du besvarer de semesterevalueringer, du modtager fra din uddannelse. Det er netop informationerne fra semesterevalueringerne, suppleret med øvrig information fra mundtlige evalueringer (styringsgruppemøder, semestergruppemøder, Studiemiljødag m.m.), der er udgangspunktet for at forbedre studiemiljøet fra et studenterperspektiv. 
   
  Har du bemærkninger, du ikke fik med i din semesterevaluering, kan du også altid løbende kontakte din studenterrepræsentant i studienævnet.

  Bemærkninger til det generelle studiemiljø på Aalborg Universitet kan også videregives til studenterrepræsentanterne i Studiemiljørådet. 

 • +

  RESULTATER FRA STUDIEMILJØUNDERUNDERSØGELSEN 2016

  I perioden 30. marts – 24. april 2016 havde alle studerende på Aalborg Universitets bachelor- og kandidatuddannelser mulighed for at deltage i universitetets centrale studiemiljøundersøgelse 2016. 4.600 studerende deltog i undersøgelsen, hvilket gav en svarprocent på 25 %.

  Undersøgelsens resultater har bl.a. fungeret som udgangspunkt for universitetets strategi på studiemiljøområdet.

  Det var universitetets målsætning, at mindst 80 % af respondenterne i 2016 tilkendegav, at de trives på deres uddannelse jf. Aalborg Universitets udviklingskontrakt 2015-2017 (målepunkt 16).

  Studiemiljøundersøgelsen viste, at de studerende overordnet er glade og tilfredse med deres studieliv. Resultaterne viste blandt andet, at:

  • 92 % af de studerende trives på deres uddannelser.
  • 89 % af de studerende oplever deres undervisere/vejledere som engagerede.
  • 73 % af de studerende oplever et godt fællesskab på deres uddannelse.

  Vil du vide mere om de øvrige resultater, kan du læse rapporten om Studiemiljøundersøgelsen 2016.

   

  The results from the study environment evaluation 2016

  In the period 30th march until 24th April 2016 the students at Aalborg University had the chance to participate in the central study environment evaluation 2016. 4.600 students participated.

  The results from the study environment evaluation 2016 served as a starting point for the university's strategy in the study environment area.

  The results showed that the majority of the students at Aalborg University was happy and satisfied with their student life:

  • 92 % of the students feel comfortable in their study program.
  • 89 % of the students feel that their teachers/supervisors are engaged in their teaching/supervision.
  • 73 % of the students declare that there is a great sense of community in their study program.

  If you would like to know more about the results you can read the executive summary from the study environment evaluation.

 • +

  TIDLIGERE STUDIEMILJØUNDERSØGELSER

 • +

  Øvrige undersøgelser af studiemiljø

  I Uddannelses- og Forskningsministeriets undersøgelse Uddannelseszoom findes der også studiemiljørelaterede spørgsmål. Via nedenstående link kan du finde resultaterne fra Aalborg Universitet sammenlignet med universitetssektoren.