studiemiljøundersøgelser

 • +

  Om studiemiljøundersøgelser på Aalborg Universitet

  Studiemiljøet sætter rammerne for studerendes dagligdag og har en væsentlig betydning for læring og trivsel. Den vigtigste kilde til viden om studiemiljøet og dertilhørende forbedringspotentialer er de studerende.

  Systematisk indsamling af viden om studiemiljøet foregår på flere forskellige måder:
   

  Undersøgelser på uddannelsesniveau 

  Vurderinger af studiemiljøet indgår som en del af de semesterevalueringer, som de studerende bedes svare på efter endt semester. Her skal de studerende vurdere deres oplevelse af det psykiske, æstetiske og fysiske studiemiljø. Resultaterne fra evalueringerne behandles i uddannelsernes studienævn, der efterfølgende skal sørge for, at resultaterne inddrages i planlægningen af det efterfølgende semester og den generelle udvikling af uddannelsen.

  Fra 2020 vil et modul af spørgsmålene om studiemiljøet være de samme på tværs af alle uddannelsers semesterevalueringer. Det vil sige, at alle AAU's studerende på de ordinære uddannelser stilles de samme spørgsmål om studiemiljøet, hvilket gør det muligt at lave en rapport med resultaterne, som kan sige noget om de studerendes oplevelse af og ønsker til forbedringer af studiemiljøet på institutionsniveau. Denne opsamling gør det også muligt at finde tendenser, der går på tværs af uddannelser, hvilket synliggør, hvor der kræves indsatser, der går på tværs af universitetets fakulteter og institutter. Samtidig kan en samlet undersøgelse også synliggøre, hvor de studerendes i særlig grad oplever et godt studiemiljø. Denne viden er vigtig i forhold til at fastholde de gode oplevelser af studiemiljø og til inspiration for andre uddannelser, institutter og fakulteter. Resultaterne vil præsenteres i en samlet rapport, som vil blive behandlet af Studiemiljørådet og Det Strategiske Uddannelsesråd
   

  Undersøgelser på institutionsniveau

  ​Universitetet kan vælge at supplere resultaterne fra semesterevalueringerne med en central måling, der udsendes til alle studerende. Undersøgelsen kan indeholde særligt udvalgte spørgsmål, der er formuleret på baggrund af særlige fokusområder, som ledelsen vurderer, er centrale at ’tage temperaturen på’. Det kan også være et ønske om at vide, hvordan de studerende har taget imod diverse forbedringstiltag, der er iværksat på tværs af uddannelserne (eks. nyt videokonferencesystem). De centrale undersøgelser er tidligere foretaget i 2011, 2013, 2014 og 2016. 
   

  Undersøgelser på nationalt niveau 

  I Uddannelses- og Forskningsministeriets undersøgelse Uddannelseszoom findes der også studiemiljørelaterede spørgsmål. De forskellige aktører inden for studiemiljøområdet på AAU har derfor mulighed for at supplere universitetets egne undersøgelser med resultaterne fra ministeriets undersøgelse. Da undersøgelsen sendes til alle videregående uddannelsesinstitutioner er det også muligt at sammenligne AAU's resultater med resten af sektoren.  
   

  Sådan kan studerende få indflydelse på studiemiljøet

  Har du som studerende bemærkninger til studiemiljøet på din uddannelse, er det vigtigt og meget betydningsfuldt for universitetets arbejde med studiemiljø, at du besvarer de semesterevalueringer, du modtager fra din uddannelse. Det er netop informationerne fra semesterevalueringerne, suppleret med øvrig information fra mundtlige evalueringer (styringsgruppemøder, semestergruppemøder, Studiemiljødag m.m.), der er udgangspunktet for at forbedre studiemiljøet fra et studenterperspektiv. 
   
  Har du bemærkninger, du ikke fik med i din semesterevaluering, kan du også altid løbende kontakte din studenterrepræsentant i studienævnet.

  Bemærkninger til det generelle studiemiljø på Aalborg Universitet kan også videregives til studenterrepræsentanterne i Studiemiljørådet. 

 • +

  Studiemiljøundersøgelser på Aalborg Universitet

 • +

  Øvrige undersøgelser af studiemiljø

  Danmarks Studieundersøgelse (Uddannelseszoom og læringsbarometer)

  I Uddannelses- og Forskningsministeriets undersøgelse Danmarks Studieundersøgelse findes der også studiemiljørelaterede spørgsmål. Via nedenstående link kan du finde resultaterne for Aalborg Universitet. 

   

  Eurostudent

  På baggrund af den europæiske spørgeskemaundersøgelse Eurostudent udarbejdes en rapport, der sammenligner rammerne for læring og trivsel på de videregående uddannelser blandt studerende fra Danmark, Island, Norge og Sverige. 

  Rapporten fokuserer på de studerendes sociale og faglige studieforhold, samt hvordan de studerende trives på uddannelsen, og fokuserer på følgende emner:

  - Faglige relationer og kontakt til medstuderende
  - Vurdering af underviserne
  - Studerendes indsats og faglige forventninger
  - Tilhørsforhold og frafald
  - Psykiske problemer blandt studerende

  Formålet med rapporten er at sammenligne data på tværs af de nordiske lande med henblik på at perspektivere besvarelserne fra studerende i Danmark med besvarelser fra sammenlignelige lande.